do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Wersje językowe
Regulamin

 

Regulamin

 

1.Definicje:

 

 • Sprzedawca – MET-GAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rzeszotarach, ul. Galicyjska 9, 32-040 Rzeszotary, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648861, REGON: 365939906, NIP: 9442253240, adres e-mail: esklep@metgal.com.pl;
 • Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem https://metgal.eu/ prowadzony przez Sprzedawcę, będący platformą sprzedażową;
 • Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu;
 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawiera Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto użytkownika – uruchomiony przez Sprzedawcę indywidualny panel Klienta, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta, służący do składania zamówień w Sklepie;
 • Towar - produkty prezentowane w Sklepie;
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Sklepu;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności.

 

2.Utworzenie Konta użytkownika

 

 1. Utworzenie Konta użytkownika w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. W celu utworzenia Konta użytkownika w Sklepie Użytkownik powinien prawidłowo wypełnić formularza rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji Konta użytkownika obowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, w tym zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w , zaakceptować ich postanowienia oraz podać następujące dane: adres e – mail, hasło.
 4. Na podany przez Użytkownika adres e – mail, zostanie automatycznie wygenerowana wiadomość wraz z linkiem aktywacyjnym.
 5. W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji Konta użytkownika ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 6. Utworzenie Konta użytkownika nie jest konieczne w celu złożenia Zamówienia przez Klienta.
 7. Konto użytkownika umożliwia podglądanie statusu realizacji Zamówień i historii zakupów, otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych oraz zwalnia z obowiązku podawania swoich danych osobowych przy kolejnych zakupach w Sklepie.

 3.Składanie zamówień

 1. Klient ma możliwość składania Zamówień w Sklepie w każdym czasie, tj. przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, a w szczególności ich parametry, opisy i ceny nie stanowią oferty, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do wirtualnego koszyka na stronie internetowej Sklepu Towar, który zamierza kupić. Dodanie Towaru do koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z koszyka. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.
 5. Aby sfinalizować Zamówienie należy dodać do koszyka wybrane przez siebie Towary, następnie wybrać opcję złóż zamówienie i postępować zgodnie z podanymi na stronie internetowej Sklepu wskazówkami. Po wybraniu rodzaju dostawy oraz formy płatności, celem zakończenia procedury składania Zamówienia należy zaznaczyć opcję ZAMAWIAM
 6. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca sprawdza dostępność zamówionego Towaru i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e – mail), potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 

4.Dodatkowe postanowienia

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT).
 4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać rzeczy wolne od wad.
 5. Jeżeli Użytkownik Sklepu składa zamówienie zakupu towaru wiąże się to z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i realizacji Zamówienia, natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego przyjęcia i realizacji.
 6. Klient ponosi koszty dostarczenia Towarów uzależnione od wybranej przez Klienta formy płatności oraz dostawy. Cennik kosztów dostawy dostępny jest pod adresem http://www.metgal.eu/Czas-i-koszty-dostawy. Koszty dostawy Towarów podane są oddzielnie przy składaniu Zamówienia.
 7. O ostatecznej kwocie do zapłaty Klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili złożenia Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia.
 8. Zamówienia są realizowane wg kolejności ich składania.

 

5.Formy płatności

 

 1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Towar:
 •  za pobraniem przy odbiorze Towarów – wówczas Klient przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest wpłacić zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, który dostarcza przesyłkę,
 • za pośrednictwem bezpiecznego serwisu do płatności internetowych PayU - wówczas Klient zobowiązany jest zapłacić z góry za zakupione Towary przed realizacją zamówienia (tzw. przedpłata). W takim przypadku Klient powinien wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów w okresie do 7 dni od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia – w przeciwnym razie Sprzedawca jest uprawniony do uznania, że Klient anulował swoje zamówienie.
 • za pośrednictwem bezpiecznego serwisu do płatności internetowych świadczonych przez podmiot obsługujący płatności online drogą elektroniczną Blue Media S.A. - wówczas Klient zobowiązany jest zapłacić z góry za zakupione Towary przed realizacją zamówienia (tzw. przedpłata). W takim przypadku Klient powinien wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów w okresie do 7 dni od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia – w przeciwnym razie Sprzedawca jest uprawniony do uznania, że Klient anulował swoje zamówienie. Wykaz obsługiwanych kart płatniczych przedstawiamy poniżej
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. MasterCard
  4. MasterCard Electronic
  5. Maestro

 

 1. Zakupiony Towar wysyłany jest tylko w obrębie terenów Rzeczpospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego Zamówienia niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania złożonego zamówienia oraz – w przypadku wybrania jako sposobu płatności przedpłaty – po zaksięgowaniu całej kwoty Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi od 2-5 dni roboczych - jeśli produkt znajduje się na magazynie. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia do 14 dni kalendarzowych w wyjątkowych przypadkach.
 5. Do każdej przesyłki zawierającej Towar dołączany jest dokument księgowy w postaci paragonu lub faktury VAT (przy czym faktura VAT jest dołączana wyłącznie gdy Klient zażądał jej dostarczenia).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu braku zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zawiadamia o tym Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

 

6.Realizacja Dostawy

 

 1. Zaleca się, aby Konsument w miarę możliwości dokonał zbadania stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki przez Dostawcę. Zbadanie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od Dostawcy w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu.
 2. Klient jest obowiązany do zbadania stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu, Klient ma prawo do żądania spisania właściwego protokołu i niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedawcą.

 

7.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub przez formularz odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Formularz odstąpienia od umowy oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy będą udostępniane Konsumentowi w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.6 Regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży można wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: esklep@metgal.com.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1 Regulaminu.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony sobie wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. koszty odesłania Towaru na adres Sprzedawcy.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku zakupu rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Konsument jest zobowiązany odesłać zakupiony Towar w dobrze zabezpieczonej przesyłce w miarę możliwości na adres siedziby Sprzedawcy:

MET-GAL Sp. z o.o.

32-040 Rzeszotary ul.Galicyjska 9

lub 

32-410 Dobczyce ul.Przemysłowa 7

 1. Zakupiony towar nie może zostać odesłany jako „za pobraniem”. Przesyłki wysłane „za pobraniem” nie będą odbierane przez Sprzedawcę.
 2. Zwroty za zakupiony towar będą wykonane w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwrot środków pieniężnych dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji. 
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

8.Reklamacje

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta na adres esklep@metgal.com.pl oraz reklamacje@metgal.com.pl
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (poczta)), nr telefonu, formę rekompensaty, podanie nr zamówienia, podanie informacji jakie konkretnie towar jest reklamowany i z jakiego powodu.
 4. Klient może skorzystać z przykładowego protokołu reklamacyjnego dostępnego pod adresem protokół reklamacyjny.
 5. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po otrzymaniu reklamacji, a w przypadku reklamacji składanych przez Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania reklamacji.
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient jest zobowiązany przesłać lub dostarczyć na adres Sprzedawcy reklamowany Towar oraz dołączyć do niego, w miarę możliwości, dowód zakupu. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. Dostarczenie Towaru Sprzedawcy nie ma wpływu na termin rozpatrzenia reklamacji Klienta.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Klient jest równocześnie Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 10. Reklamacje ilościowe przyjmowane są do 24h od daty dostarczenia przesyłki. 

 

9.Rękojmia

 

 1. W przypadku wykrycia wad fizycznych dostarczonych Towarów Kupujący zobowiązany jest zgłosić Reklamację w terminie 2 dni roboczych od daty wykrycia wady.
 2. Dla zachowania terminów, Reklamacja powinna być przesłana przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej listem poleconym na adres siedziby Sprzedającego lub drogą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru na adres: esklep@metgal.com.pl , reklamacje@metgal.com.pl .
 3. Dokument Reklamacji powinien obejmować w szczególności wskazane §6 ust.14 warunków oraz dowody uzasadniające zachowanie terminu z ust. 1.
 4. Niezachowanie warunków z ust. 1-3 powyżej przy uwzględnieniu treści ust. 6 powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji
 5. W przypadku, gdy sprzedany Kupującemu Towar okaże się wadliwy, Sprzedający może, wg swego wyboru, usunąć wadę lub dostarczyć Kupującemu Towar wolny od wad – w terminie stosownym do charakteru i istoty wady.
 6. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru wygasa w przypadku odsprzedaży Towaru przez Kupującego lub zużycia Towaru przez Kupującego w zwykłym toku jego działalności i użytkowania towaru, jednak w każdym przypadku nie później niż z upływem 12 miesięcy od wydania towaru Kupującemu.

10.Sposoby pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument ma następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
 5. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

 

11.Postanowienia końcowe

 

 1. Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest MET-GAL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszotarach, ul. Galicyjska 9, 32-040 Rzeszotary, KRS: 0000648861, REGON: 365939906, NIP: 9442253240.Szczegóły przetwarzania danych znajdą państwo pod adresem RODO.
 1. Regulamin Sklepu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zmiana treści Regulaminu Sklepu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu Sklepu będą realizowane na podstawie Regulaminu Sklepu Internetowego, obowiązującego w dniu składania zamówienia przez Klienta. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie Sklepu Internetowego, to może wówczas usunąć swoje Konto Użytkownika.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a innymi Klientami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 6. telefonicznie poprzez nr telefonu: 12 270-50-11;
 7. elektronicznie poprzez adres e-mail esklep@metgal.com.pl;
 8. pisemnie na adres: MET-GAL Sp. z o.o., ul. Galicyjska 9, 32-040 Rzeszotary.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.
 10. Treść Regulaminu może zostać utrwalona, pozyskana i odtworzona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na odpowiednim nośniku danych lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.
 11. Wszelkie materiały udostępnione na stronie Sklepu stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione

 

Dlaczego warto?
Profesjonalne doradztwo

Cenimy jakość, profesjonalizm i rzetelność. Świadomi tego, iż to pracownicy mają główny wpływ na prosperowanie naszej firmy, staramy się aby w gronie naszej załogi byli ludzie z bogatym doświadczeniem w branży meblowej i budowlanej. Nasz życzliwy personel służy pomocą na każdym etapie sprzedaży. Zapraszamy.

Szybka dostawa

Mając na uwadze terminową dostawę i bezpieczeństwo Państwa przesyłek wszystkie zamówienia realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich w 24 h-48 h* od chwili otrzymania płatności za zamówienie. Więcej o dostawie w regulaminie.

Różne metody płatności

W naszym sklepie internetowym należność za złożone zamówienie można dokonać za pośrednictwem serwisu płatności internetowych (przelewy24) lub gotówką przy odbiorze przesyłki.

Prosta reklamacja

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem oferujemy towary najwyższej jakości w adekwatnej cenie. Dokładamy wszelkich starań, aby sprzedawane towary były wolne od wad. Jeśli jednak produkt nosi wady fabryczne ustosunkujemy się do każdej zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

Możliwość zwrotu

Uchwyt, gałka czy klamka nie pasuje do mebli? Kolor lub rozmiar produktu nie jest odpowiedni? Zakupiony towar można zwrócić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania paczki.

Przejrzyste reguły

Wychodzimy z założenia, że realną wartość ma jedynie współpraca, która budzi satysfakcję każdej ze strony.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium