do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Wersje językowe
Polityka prywatności i Plików Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Drogi Kliencie,

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dokonaliśmy zmian w stosowanej przez nas Polityce Prywatności i Plików Cookies.

Niniejszy dokument określa zasady na jakich chronione są dane osobowe osób korzystających ze serwisu „http://metgal.eu/”.

Polityka prywatności i Plików Cookies opisuje rodzaj gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika Serwisu, sposób ich gromadzenia, wykorzystania a także ich przechowywania oraz ewentualnego udostępniania, a także opisuje, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator jest obowiązany do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu. Działając w tym celu Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi Serwisu ochrony udzielonych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu i dokonywaniem zakupów.

 

SPIS TREŚCI :

 1. Administrator
 2. Definicje
 • Zbieranie danych osobowych
 1. Rodzaje gromadzonych danych osobowych
 2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe
 3. Uprawnienia użytkownika Serwisu
 • Odbiorcy danych osobowych
 • Przetwarzanie danych dzieci
 1. Przekazywanie danych poza EOG
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 3. Inne strony internetowe
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Zmiana Polityki Prywatności i Plików Cookies

(z poszczególnych rozdziałów spisu treści zamieszczonego powyżej powinna być możliwość np. za pomocą hiperłączy, za pomocą kliknięcia- przejścia do poszczególnego rozdziału).

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest MET-GAL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszotarach, ul. Galicyjska 9, 32-040 Rzeszotary, KRS: 0000648861, REGON: 365939906, NIP: 9442253240

adres e-mail: administrator@metgal.com.pl 

 1. DEFINICJE
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Polityka Prywatności i Plików Cookies- niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”;
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://metgal.eu/
 • Użytkownik Serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z przynajmniej jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Serwisu.

III. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem http://metgal.eu/. Dane te zbierane są zgodnie z zasadą określonymi w RODO, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usług związanych z korzystaniem z Serwisu dostępnego pod adresem http://metgal.eu/.

 1. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Rodzaj danych gromadzonych przez Administratora zależy od usługi oferowanej przez Administratora, z której korzysta Użytkownik. Przykładowo przy zakładaniu konta jest to adres e-mail oraz hasło, przy korzystaniu z usługi Newsletter- adres e-mail.

 1. W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE ORAZ JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z RODO oraz z polskim ustawodawstwem krajowym.

Rodzaje zbieranych Danych Osobowych Użytkowników Serwisu, jak również cel oraz podstawy ich przetwarzania są zależne od sposobu korzystania przez Użytkownika Serwisu z prowadzonego przez Administratora pod adresem http://metgal.eu/.

UTWORZENIE KONTA W SERWISIE (REJESTRACJA)

Osoby zakładające konto w Serwisie proszone są w formularzu rejestracyjnym o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta (adres e-mail oraz hasło). Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia konta, a także jego utrzymania, korzystania oraz obsługi, natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta, a także jego utrzymania, korzystania oraz obsługi.

Po utworzeniu konta w serwisie Użytkownik ma również możliwość dodania adresu czyli podania dodatkowych danych, np. imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu, numeru NIP. Podane dane są przetwarzane w celu ułatwienia korzystania z konta oraz ze składania zamówień za jego pośrednictwem, tworzenia własnego profilu. 

Podstawą przetwarzania danych osoby dokonującej rejestracji w Serwisie, a także tych podanych później podczas korzystania z konta jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

Ponadto powyższe dane są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) który polega na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Dane osobowe podane podczas rejestracji są przetwarzane do momentu wykonania umowy, czyli usunięcia przez Użytkownika konta w serwisie. Dane podane po utworzeniu konta, czyli np. dane teleadresowe, są przetwarzane do momentu ich usunięcia.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Jeżeli Użytkownik Serwisu składa zamówienie zakupu towaru wiąże się to z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i realizacji zamówienia, natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego przyjęcia i realizacji.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu uzyskane za pośrednictwem formularza składania zamówień są przetwarzane:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia, m.in. dostawy towaru, kontaktu w związku z koniecznością realizacji zamówienia - podstawa prawna to niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, np. wystawienie faktury VAT – podstawa prawna to obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z zawartymi umowami jak np. rozpatrzenie reklamacji, gwarancji, rękojmi za wady fizyczne towaru, zwrot towar – podstawa prawna to obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) który polega na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy są przetwarzane do momentu wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze są przetwarzane do momentu ich realizacji. Po upływie tych okresów przetwarzania dane osobowe mogą być przetwarzane także przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń.

ZAPYTAJ O PRODUKT

W przypadku, kiedy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem formularza „Zapytaj o produkt” jego dane są przetwarzane w celu obsługi jego pytania. Podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane Użytkownika są również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podanie danych wskazanych w formularzu „Zapytaj o produkt” jest dobrowolne, jednak niezbędne do zgłoszenia pytania.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza są przetwarzane do momentu udzielenia odpowiedzi na pytania, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, maksymalnie jednak do momentu przedawnienia roszczeń.

 

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU

Informujemy, że przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
 2. prawo do przenoszenia danych:
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pośrednictwem e-mail z wykorzystaniem następujących danych:

MET-GAL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszotarach, ul. Galicyjska 9, 32-040 Rzeszotary, KRS: 0000648861, REGON: 365939906, NIP: 9442253240

adres e-mail: administrator@metgal.com.pl 

 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00).

We wniosku dotyczącym chęci realizacji praw przez Użytkownika Serwisu w miarę możliwości powinny się znaleźć takie elementy jak:

 1. określenie, z jakiego prawa chce skorzystać osoba, której dane dotyczą
 2. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera, wykonanie umowy),
 3. oczekiwany sposób rozpatrzenia wniosku.

 

VII. ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy ich przetwarzaniu w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania określonej usługi lub udostępnienia funkcjonalności czyli m.in. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom  takim jak banki i operatorzy płatności, firmom księgowym, prawnym, firmom kurierskim, transportowym, agencjom marketingowym, firmom IT, hostingowym.

Administrator przekaże także dane innym podmiotom, kiedy ciąży na nim prawny obowiązek.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator nie przekazuje danych Użytkowników poza obszar Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie podejmuje wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegasz profilowaniu.

 1. INNE STRONY INTERNTOWE

W Serwisie znajdują się linki do innych stron internatowych. W przypadku kliknięcia na nie, Użytkownik zostanie przeniesiony na inną stroną internetową. Wówczas dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez administratora strony, na którą nastąpiło przekierowanie, w związku z czym Administrator zachęca do zapoznania się z Politykami Prywatności stron internetowych, an które nastąpiło przekierowanie. 

XII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

XIII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z w związku ze zmianą obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych lub innych przepisów prawa, zmian w zakresie oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług lub funkcjonalności, rozwiązań technologicznych oraz technicznych, które mogą mieć wpływ na postanowienia określone w Polityce.

Dlaczego warto?
Profesjonalne doradztwo

Cenimy jakość, profesjonalizm i rzetelność. Świadomi tego, iż to pracownicy mają główny wpływ na prosperowanie naszej firmy, staramy się aby w gronie naszej załogi byli ludzie z bogatym doświadczeniem w branży meblowej i budowlanej. Nasz życzliwy personel służy pomocą na każdym etapie sprzedaży. Zapraszamy.

Szybka dostawa

Mając na uwadze terminową dostawę i bezpieczeństwo Państwa przesyłek wszystkie zamówienia realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich w 24 h-48 h* od chwili otrzymania płatności za zamówienie. Więcej o dostawie w regulaminie.

Różne metody płatności

W naszym sklepie internetowym należność za złożone zamówienie można dokonać za pośrednictwem serwisu płatności internetowych (przelewy24) lub gotówką przy odbiorze przesyłki.

Prosta reklamacja

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem oferujemy towary najwyższej jakości w adekwatnej cenie. Dokładamy wszelkich starań, aby sprzedawane towary były wolne od wad. Jeśli jednak produkt nosi wady fabryczne ustosunkujemy się do każdej zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

Możliwość zwrotu

Uchwyt, gałka czy klamka nie pasuje do mebli? Kolor lub rozmiar produktu nie jest odpowiedni? Zakupiony towar można zwrócić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania paczki.

Przejrzyste reguły

Wychodzimy z założenia, że realną wartość ma jedynie współpraca, która budzi satysfakcję każdej ze strony.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium